HOME product service refference project download FAQ contact_us  
 
 
download
การทนต่อสารเคมีของ rigid polyurethane foam     การทนต่อสารเคมีของ rigid polyurethane foam
ข้อมูลทางเทคนิค     ข้อมูลทางเทคนิค
ขั้นตอนการดำเนินการก่อนการพ่นฉนวนโพลียูเรเทนโฟม     ขั้นตอนการดำเนินการก่อนการพ่นฉนวนโพลียูเรเทนโฟม
ความหนาแน่โฟมที่เหมาะสม     ความหนาแน่โฟมที่เหมาะสม
ความหนาโฟมที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ      ความหนาโฟมที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ
คุณสมบัติของโพลียูเรเทนโฟม     คุณสมบัติของโพลียูเรเทนโฟม
ฉนวนกันความร้อนได้อย่างไร     ฉนวนกันความร้อนได้อย่างไร
ผลการทดลอง     ผลการทดลอง
ผลการทดลอง            ผลการทดลอง
 
 
 
บริษัท บางกอกอินซูเลท จำกัด
 
 
เลขที่ 8 ซอยมาเจริญ 1 แยก 3 ถนนเพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160
 
โทรศัพท์ : 0-2814-5970-4  08-6310-5089  08-6465-9448   โทรสาร : 0-2814-5974   อีเมล์ : bangkok_insulate@hotmail.com   หรือ   center@bangkok-insulate.com